วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตอบแบบสอบถาม

คลิ๊กที่นี่!!!!!!
สถานะของสาร

สถานะของสาร
  สารแบ่งออกเป็น  3  สถานะ  คือ
           1.ของแข็ง ( solid )  หมายถึงสารที่มีลักษณะรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง และมีรูปร่างเฉพาะตัว  เนื่อจากอนุภาคในของแข็งจัดเรียงชิดติดกันและอัดแน่นอย่างมีระเบียบไม่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ได้น้อยมาก ไม่สามารถทะลุผ่านได้และไม่สามารถบีบหรือทำให้เล็กลงได้  เข่น  ไม้  หิน เหล็ก  ทองคำ  ดิน  ทราย  พลาสติก  กระดาษ  เป็นต้น
           2.ของเหลว ( liquid )  หมายถึงสารที่มีลักษณะไหลได้  มีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากอนุภาคในของเหลวอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง  อนุภาคไม่ยึดติดกันจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะใกล้ และมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน มีปริมาตรคงที่  สามารถทะลุผ่านได้  เช่น  น้ำ แอลกอฮอล์ น้ำมันพืช  น้ำมันเบนซิน  เป็นต้น
           3.แก๊ส  ( gas ) หมายถึงสารที่ลักษณะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ  เนื่องจากอนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก  มีพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปได้ในทุกทิศทางตลอดเวลา  จึงมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคน้อยมาก สามารถทะลุผ่านได้ง่าย  และบีบอัดให้เล็กลงได้ง่าย เช่น  อากาศ  แก๊สออกซิเจน  แก๊สหุงต้ม  เป็นต้น

ตารางแสดงความแตกต่างของสารในสถานะต่างๆ

ของแข็ง
ของเหลว
แก๊ส
1.ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง1.มีรูปร่างตามภาชนะที่ใส่1.มีรูปร่างกดระจรายเต็มภาชนะที่บรรจุ
2.อยู่กับที่2.ไหลได้2.ฟุ้งกระจายอย่างรวดเร็ว
3.ทะลุผ่านได้ยาก3.ทะลุผ่านได้3.ทะลุผ่านได้ง่ายมาก
4.บีบอัดให้เล็กลงไม่ได้4.บีบอัดให้เล็กลงได้4.บีบอัดให้เล็กลงได้ง่าย
ที่มา ; http://www.thaigoodview.com

การเรียงตัวของอนุภาคของสารในแต่ละสถานะ


คลิกเพื่อชมวีดีโอ สถานะของสาร